Huurvoorwaarden Full Operational Lease

Op alle overeenkomsten met Forster Scooters & Motoren zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing; 

Onder verhuurder wordt verstaan: Forster Scooters & Motoren
Onder het gehuurde wordt verstaan: Scooter(s) met alle toebehoren
Onder de huurder wordt verstaan: Hoofdhuurder (verantwoordelijk voor al het gehuurde) 

Artikel 1. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2. Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep, kennis hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. Alle deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig scooter rijbewijs.

Artikel 3. Huurder (ondergetekende) en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde danwel veldwegen worden achteraf van de borg in mindering gebracht.

Artikel 4. Voor en tijdens de scootertocht mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.

Artikel 5. Het is ten strengste verboden om; 

1.    De scooter zwaarder te belasten dan 220 kg 

2.    De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden. 

3.    Op onverharde wegen te rijden.

4.  Onnodig hard remmen/slippen

5.  Het voertuig technisch te modificeren 
(indien blijkt dat een van bovenstaande punten wel is gebeurd wordt er een boete van 200 euro per scooter in rekening gebracht)

6.    Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden 

7.    Te claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet 

8.    Kort op elkaar te rijden 

Artikel 6. De scooter is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medehuurders. Alle schade (inclusief diefstal) aan scooters of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. Forster Scooters & Motoren zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, verhalen op de huurder. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder.

Artikel 7. Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 8. Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en-of (hun) goederen. Zo dient men rekening te houden met de juiste kledingkeuze daar er het risico bestaat op olie/vet vlekken op o.a. kleding en schoeisel tijdens het gebruik van de scooter.

Artikel 9. Bij diefstal-vermissing van de scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 10. Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders vastgelegd.

Artikel 11. Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een direct te betalen toeslag van € 10,- euro per scooter, per uur. Indien de gehuurde scooter(s) niet op tijd is binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 200,- per dag

Artikel 12. Verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 13. Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 14. Vervoer naar of het ophalen van scooter's bij hotel of locatie naar wens, kan eerst na reservering door ons efficiënt en op duidelijk vooraf overeengekomen tijdstippen gebeuren. Afhankelijk van de afstand worden de vervoerskosten van te voren met de huurder afgesproken. Bij overschrijding van de vooraf overeengekomen los- en laadtijdstippen zal de wachttijd van onze chauffeur in rekening gebracht worden tegen een tarief van € 75,- per heel of gedeeltelijk verstreken uur.

Artikel 15. Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.

Artikel 16. De scooter wordt volgetankt verhuurd. Indien de scooter niet volgetankt wordt teruggebracht, wordt per scooter € 12.50,- in rekening gebracht. Reeds nu voor alsdan verstrekt huurder een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurders afwezigheid alle inname-en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen en deze in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 17. Voor het huren dient er door de (hoofd) huurder een formulier ondertekend te worden waarin hij/zij verklaart elke vorm van schade en of diefstal van de scooter(s) te vergoeden. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle mogelijke kosten in deze. Beperking van het eigen risico tot maximaal € 200,- per schade per gehuurde scooter, is slechts mogelijk tegen betaling vóórafgaand aan de huurperiode van een premie als afkoopsom van € 12.50,- per scooter, per dag. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd ten alle tijden volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade.

Artikel 18EENMALIGE MACHTIGING: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen.

Artikel 19: Annuleren van een reservering kan kosteloos tot 3 weken voor de huurdatum. Tot 1 week voor de huurdatum als de weersverwachting op de huurdatum zeer slecht blijkt te zijn. Wilt u de reservering in de week voor de huurdatum annuleren, dan zijn hier kosten aan verbonden van 10 euro per scooter. Indien de huurder de reservering annuleert op de huurdatum zelf dan wordt 50 % van de totale huursom in rekening gebracht. In geval van no-show (niet op komen dagen dan wel niet afbellen van de reservering) wordt de gehele huursom in rekening gebracht.

Artikel 20: U mag niet met de scooter naar het buitenland, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 22: Elke vorm van een verkeersboete die ontstaat tijdens de scooterhuur periode is voor rekening van de huurder. De huurder dient er dan ook rekening mee te houden dat er achteraf nog een boete aan hem of haar in rekening gebracht kan worden.

Er geldt een tarief van €15 administratiekosten bovenop het oorspronkelijke boete bedrag.

Artikel 23: De huurder dient de scooter te parkeren op een veilige en zichtbare plaats. Dit om risico op diefstal van de scooter te voorkomen dan wel te beperken.

De huurder dient de scooter ook ten allen tijden af te sluiten met het meegeleverde kettinslot.

Artikel 24: Er mag enkel en alleen E5 benzine getankt worden, indien door de huurder verkeerde brandstof wordt getankt dan wordt hiervoor € 175,- in rekening gebracht.

Artikel 25: De bestuurder en huurder moet minimaal 24 jaar oud zijn.

Artikel 26: Per scooter wordt er een borgsom van €500,- in rekening gebracht.